Een selectie uit onze opdrachten uit de afgelopen jaren laat de volgende variëteit zien:

Frits:

 • begeleiding van ambtelijke en/of bestuurlijke conferenties over strategiebepaling in nieuwe of vastgelopen projecten bij grote gemeenten
 • interim management van de ruimtelijke ordening- c.q. stadsontwikkelingsectoren bij middelgrote gemeenten in crisissituaties
 • coaching van bestuurders bij provincie en gemeenten, directieleden bij gemeenten en (semi-) publieke instellingen
 • expert-adviseur bij de organisatieveranderingen van  diensten  bij  grotere  gemeenten
 • oprichting en inrichting van een verzelfstandigde programma-organisatie voor een groot binnenstedelijk herstructureringsproject bij een middelgrote gemeente
 • expert-adviseur bij de aanpak van een grootschalige herstructurering bij een middelgrote gemeente en bij de tussentijdse evaluatie van een stedelijke herinrichting bij een grotere gemeente
 • het opstellen van een feitenrelaas en waardering van de beschreven gang van zaken bij een vastgelopen project t.b.v. een gemeenteraad van een middelgrote gemeente
 • begeleiding van de interne opinievorming over een andere taakopvatting bij de sector stadsontwikkeling van een middelgrote gemeente
 • ontwikkelen en organiseren van programma-management bij een middelgrote gemeente
 • participant in adviesopdrachten aan bureau Lysias Advies, o.a. van het Min. van VROM en diverse gemeenten en provincies mbt gebiedsontwikkeling
 • opsteller van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie gebaseerd op een analyse van de locale situatie bij een middelgrote gemeente en de vertaling hiervan in een programmeringdocument
 • periodiek sparringpartner voor bestuurders en managers met betrekking tot hun rolvervulling en hun aanpak van gevoelige dossiers
 • ontwikkeling van een visie- en programmadocument voor regionale strategiebepaling
 • advisering over de inrichting en werkwijze van gemeentelijke projectleiding
 • expertadvies over de gemeentelijke strategiebepaling in gebiedsontwikkelingsprojecten 
 • sparringpartner bij de ontwikkeling van regionale gebiedsontwikkelingsplannen

Bernadette:

 • Actueel:
  Lid van de raad van toezicht bij MEE Gelderse Poort in Arnhem en van de woningbouwcorporatie Woonservice IJsselland in Doesburg
  Lid van het bestuur van de Vereniging van Griffiers, portefeuille “Professionalisering”
 • Eerder:Voorzitter van de raad van toezicht bij zorgcentrum Markenheem in Doetinchem en Bronckhorst en toezichthouder bij de RIBW Groep Overijssel; woningcorporatie Vivare in Arnhem, Enserve in Elst en Elan (nu Spectrum) in Gelderland. Bestuurslid van de Stichting Nijmeegs Universitair Fonds
 • interim management als afdelingshoofd organisatieondersteuning bij een middelgrote gemeente in de Achterhoek, in afwachting van een nut-en noodzaakdiscussie 
 • onderzoek ex art. 213a naar de stagnatie van de woningbouw 2002-2006 bij een grote gemeente in de regio Stedendriehoek
 • tussendoor een informeel optreden als mediator tussen een stichting en een gemeente die wel hetzelfde doel nastreven, maar de weg er naar toe langs een ander pad zien
 • training van en lesgeven aan wijkagenten uit Amsterdam en Rotterdam op het terrein van het signaleren en hanteren van leefmilieu kenmerken van baldadige en criminele jongeren via de Politie Academie

Frits en Bernadette zijn elkaars coach en criticasters in bijna alle hierboven genoemde projecten.